banner footer1

unnamed

banner footer4

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Information Center for Sustainable Enterprises


1)     ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ (MNE Declaration)

unnamed

    ปฏิญญาไตรภาคีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเรื่องหลักการ ว่าด้วยบรรษัทข้ามชาติและนโยบายสังคม (“ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ” หรือ “MNE Declaration”) เป็นตราสารฉบับเดียวขององค์การแรงงาน ระหว่างประเทศที่สื่อสารโดยตรงกับบริษัทต่างๆ นอกเหนือจากฝ่าย รัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง

ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ (MNE Declaration) มีสาระสำคัญคือ

  • สะท้อนฉันทามติของฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างในประเด็นที่ สำคัญ 5 ประการที่ธุรกิจจะสามารถมีบทบาทในการสร้างผลกระทบ ด้านสังคมในเชิงบวกได้สูงสุด ได้แก่ นโยบายทั่วไป การจ้างงาน การอบรม สภาพการจ้างและการดำรงชีพ และแรงงานสัมพันธ์
  • ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของบรรษัทข้ามชาติ (MNEs) กับรัฐบาล ตลอดจนแนวทางต่างๆ ที่องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างจะ สามารถมีส่วนร่วมได้
  • ให้แนวทางด้านแรงงานและประเด็นทางสังคมที่มีรายละเอียด ครบถ้วนแก่บริษัท
  • เน้นหนักไปที่ความสอดคล้องกันของนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกสูงสุด
  • ส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างบรรษัทข้ามชาติ รัฐบาล องค์กร นายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ว่าด้วยประเด็นที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน
  • อธิบายวิธีการให้รัฐบาลสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ ภาคธุรกิจได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากที่สุด

สามารถดาวน์โหลดได้ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ (MNE Declaration) ได้ที่  https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm

2)     ศูนย์บริการธุรกิจว่าด้วยเรื่องมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ของศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอเป็นช่องทางในการเข้าถึง ข้อมูลทั้งหมดของไอแอลโอที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ โดยให้ ข้อมูลดังนี้

  • ภาพรวมประเด็นแรงงานต่างๆ
  • รวบรวมเครื่องมือและทรัพยากรของไอแอลโอที่ได้พัฒนาเพื่อให้ ธุรกิจสามารถนำไปปฏิบัติได้
  • รวบรวมคำตอบต่างๆ ของคณะผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดแบ่งตามหัวข้อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม การประชุม การสัมมนาผ่านอินเทอร์เน็ต และการอบรมของไอแอลโอ

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ilo.org/business

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรศัพท์ +41-22-799-6264

12192019

 ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอ

ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอสามารถให้คำแนะนำถึงวิธีการในการปรับ การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการในปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ ศูนย์บริการนี้ยังให้บริการช่วยเหลือธุรกิจเฉพาะรายในการตอบคำถามที่ เฉพาะเจาะจง และยังมีเว็บไซต์ซึ่งมีข้อมูลว่าด้วยเครื่องมือและทรัพยากร ต่างๆ ของไอแอลโอสำหรับภาคธุรกิจ

อยากรู้ไหมบริษัทอื่นซักถามในประเด็นเรื่องอะไร? เข้าไปดูประเด็นข้อซักถามได้ในส่วน “คำถาม & คำตอบ” ในเว็บไซต์

อนุสัญญาและข้อแนะขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ถูกใช้เป็น เอกสารอ้างอิงด้านแรงงานในจรรยาบรรณทางธุรกิจส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ของบริษัท ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วน ส่งผลให้ เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ของบริษัทในระดับโลก

มาตรฐานสากลว่าด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและ ยั่งยืนฉบับอื่นๆ เช่น แนวทางของ OECD สำหรับบรรษัทข้ามชาติ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Business and Human Rights Guiding Principles) และหลักการภายใต้ ข้อตกลงโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact Principles) ล้วนแต่นำสาระสำคัญจากปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติและมาตรฐานแรงงาน ระหว่างประเทศไปประกอบโดยตรงทั้งสิ้น

คุณจะนำพันธกรณีและหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติได้อย่างไร ศูนย์บริการ ช่วยให้คำตอบแก่คุณได้

3)     พื้นที่ในการพูดคุยที่เป็นกลางสำหรับบริษัทและสหภาพแรงงาน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางส่งเสริมให้เกิดการเจรจาซึ่งเป็นพื้นฐาน ของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ หากบริษัทและสหภาพแรงงานมีความ ประสงค์ที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของไอแอลโอเหล่านี้เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลที่มีอยู่ร่วมกัน สามารถติดต่อศูนย์บริการได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                                                                                                                                       

      

 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562.....

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)   

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

uj
537

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
S 907
804

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ?…
704522 728x410
998

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…
pot
1479

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตน

วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานประกันสังคม มีประกาศคณะกรรมการการแพทย์การแพทย์ กำหนดหลักเกณฑ์ เงินช่วยเหลือเบี้องต้นแก่ผู้ประกันตน 30 มกราคม 2561...

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

AU1
สิงหาคม 22, 2562 126

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 20-21 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
S 11
สิงหาคม 19, 2562 153

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15-16 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้อบรม 54 คน
n4
สิงหาคม 06, 2562 212

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 156

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด
T7
สิงหาคม 01, 2562 143

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมลในที่ทำงาน วันที่ 25 ก.ค. 62 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
S 3
เมษายน 05, 2562 243

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 21-22 มี.ค.62 โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จำนวนผู้อบรม 24 คน
S 1
เมษายน 05, 2562 263

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 สถานที่อบรม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom