banner footer1

unnamed

banner footer4

ค่าจ้างขั้นต่ำ - กับสิ่งท้าทายปัจจุบัน


Ptoo

ค่าจ้างขั้นต่ำ - กับสิ่งท้าทายปัจจุบัน

                                                                                                                                                                                                                                                                    โดย : คุณโกวิทย์   บุรพธานินทร์

      ค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดปกติเป็นมาตรการแทรกแซงของรัฐเพื่อปกป้องคนงานไร้ฝีมือแรกเข้าทำงานมิให้ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไปเป็นการคุ้มครองแรงงานที่อ่อนแอไม่อาจต่อรองได้ที่ผ่านมาค่าจ้างขั้นต่ำจึงเป็นกลไกดูแล การจ้างงานที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นค่อนข้างได้ผลแต่ที่น่าสนใจสำหรับกรณีของไทยเนื่องจากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำบ่อยครั้งมาตรการนี้ยังบ่งถึงความอ่อนแอของกระบวนการต่อรองหรือความไม่เข้มแข็งของแรงงานที่  จะยกระดับรายได้ของคนทำงานให้เหนือกว่าค่าจ้างที่กฎหมายกำหนดภาครัฐดูเหมือนจะเข้าใจจึงมักใช้มาตรการนี้แก้ไขความเหลื่อมล้ำของรายได้ขณะเดียวกันถือเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้การรุกและครอบงำของทุนที่ขยายอาณาจักรจนยากที่จะต่อกร หรือยับยั้งได้ 

        หาได้ตระหนักอย่างเพียงพอว่าลำพังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำไม่อาจยกฐานะการอยู่ดีกินดี(DecentWork)ของคนทำงานได้อันจะเห็นได้จากการปรับค่าจ้าง  ขั้นต่ำซึ่งมีมาตลอดเกือบ50ปีแต่ข้อเรียกร้องยังมีต่อเนื่องค่าจ้างขั้นต่ำของไทยจึงแก้ได้เฉพาะการยกระดับความยากจนติดดินจากวันละ2เหรียญสหรัฐขึ้นมาเท่านั้นที่ผ่านมาการบริหารกำกับหรือกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของไทยมีความปนเประหว่างค่าจ้างขั้นต่ำที่ควรจะเป็นค่าจ้างสำหรับ  แรงงานไร้ฝีมือแรกเข้าทำงาน กับค่าจ้างที่เราเรียกว่า Living Wage หรือค่าจ้างพื้นฐาน 

        ที่ผ่านมาการบริหารกำกับหรือกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของไทยมีความปนเประหว่างค่าจ้างขั้นต่ำที่ควรจะเป็นค่าจ้างสำหรับแรงงานไร้ฝีมือแรกเข้าทำงานกับค่าจ้างที่เราเรียกว่าLivingWageหรือค่าจ้างพื้นฐานค่าจ้างLivingWageปกติจะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำระดับหนึ่งมากน้อยขึ้นกับประสบการณ์ทักษะที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากทำงานมาระยะหนึ่งแล้วและจะถูกเสริมด้วยพลังต่อรองหรือการเรียกร้องเมื่อสถานประกอบการมีกำไรเพิ่มขึ้นหรือคนทำงานมีประสิทธิภาพมีผลผลิตเพิ่มขึ้นค่าจ้างLivingWageจึงเป็นค่าจ้างคลุมถึงปัจจัยสี่และมีเหลือพอจะดูแลครอบครัวได้แต่น่าเสียดายว่า ประเด็นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเรื่องที่มีการเรียกร้องของ  กระบวนการแรงงานเกือบทุกปีที่น่าเศร้าใจการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นประเด็นการเมืองหรือนโยบายการเมืองที่หวังผลการช่วงชิงทางการเมืองมีหลายครั้งที่ควรมีการปรับให้สูงขึ้นกว่าในขณะที่บางครั้งก็ปรับสูงเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ได้ 

       ที่กลายเป็นเรื่องไม่น่าสนับสนุนก็คือการผสมปนเปของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำที่อิงการเมืองได้กัดกร่อนลิดรอนกระบวนการต่อรองของแรงงานเนื่องจากนายจ้างมักจะอิงค่าจ้างขั้นต่ำเป็นฐานการปรับค่าจ้างขององค์กรการเรียกร้องจึงถูกกับดักของค่าจ้างขั้นต่ำปรากฏการณ์ที่เห็นบ่อยครั้งเมื่อแรงงานไร้ฝีมือแรกเข้ามีค่าจ้างไม่ต่างจากแรงงานมีประสบการณ์และทำงานมาหลายปีในยุคที่การดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบDigitalEconomyมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคลุมหรือโยงถึงการปรับกระบวนการผลิตขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการทำงาน(Work relations)และเคลื่อนย้ายทุนการจะเน้นก้าวพ้นกับดักรายได้ต่ำไปสู่รายได้ปานกลางและรายได้สูงนั้นจะอิงกับค่าจ้างขั้นต่ำด้านเดียวไม่ได้แล้ว

      ที่สำคัญภายใต้กรอบเศรษฐกิจใหม่ที่อาศัยความรวดเร็วการริเริ่มการสร้างสรรค์ต้องการคนที่มีความรู้และการผ่านการฝึกทักษะที่ต่อเนื่องรายได้ที่สูงกว่าเท่านั้นที่จะเป็นแรงจูงใจถึงคนเก่งคนมีความสามารถเข้ามาโดยไม่คำนึงถึงพรมแดนหรือสัญชาติอีกต่อไปแต่ที่ท้าทายมากกว่านั้นกระบวนการผลิตและให้บริการปัจจุบันและในอนาคตนั้นจำเป็นต้องปรับกระบวนการทำงานตั้งแต่น้อยไปหามากสถานที่ทำงานอาจเป็นที่ใดก็ได้เวลาทำงานจะต้องยืดหยุ่นทำงานวันละ8ชั่วโมงมิใช่เป็นปัจจัยวัดผลลัพธ์หรือความสำเร็จของงานปริมาณหรือจำนวนลูกจ้างยิ่งไม่อาจนำมานับได้เมื่อมีการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนลักษณะงานที่อาศัยแรงงานเข้มข้นจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรแทนแรงงานคน

      ที่จะเห็นเด่นชัดก็คือการแบ่งขั้วระหว่างแรงงานตลาดล่างที่อาศัยแรงงานคนกับตลาดแรงงานบน(PrimaryLaborMarket)ที่อาศัยทักษะฝีมือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงส่อถึงช่องว่างของรายได้ในกลุ่มคนทำงานที่จะถี่ห่างมากขึ้นวิกฤตกาลแบ่งขั้ว(Polarization)นี้จะแก้ไขได้ก็โดยส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการ ฝึกอบรมทักษะคนทำงานอยู่แล้วด้วยการสร้างแรงจูงใจจากการส่งเสริมLivingWageซึ่งต่อไปจะถูกประเมินผลงานของคนทำงานแต่ละคนควบคู่ไปกับการหารือ(Dialogue)ระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายจัดการในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการเพิ่มผลผลิตประเด็นที่น่ามีการทบทวนอีกประการหนึ่งของค่าจ้างขั้นต่ำภายใต้กรอบDigitalEconomy ก็คือการกำหนดให้มี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง ซึ่งจะสอดรับกับเศรษฐกิจแนวใหม่ที่คนทำงานสนใจ ทำงานหลายด้าน พอใจกับการทำงานบางเวลาที่ยืดหยุ่น นายจ้างก็พอใจเพราะว่าจ้างในช่วงเวลาที่จำเป็น

      และภายใต้กรอบงานที่กำหนดชัดเจนค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงอาจจำเป็นต้องสูงเพื่อชดเชยการเสียเวลาของลูกจ้างหรือคนทำงานแต่นายจ้างไม่ขัดข้องเพราะการว่าจ้างทำในช่วงที่ต้องการเป็นต้นการบริหารงานบุคคลที่ยืดหยุ่นอาจเหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กหรือStartupซึ่งบางสาขาไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่อีกต่อไปซึ่งภายใต้สถานการณ์เหล่านี้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน8ชั่วโมงของการทำงานอาจไม่คล่องตัวพอที่สำคัญสามารถลดต้นทุนของธุรกิจขนาดเล็กช่วยสร้างโอกาสแข่งขันเสริมศักยภาพในการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันลดค่าใช้จ่าย(LeanManagement)หรือภายใต้กรอบธุรกิจใหม่ที่ไม่ต้องการความเป็นทางการมากนัก(Gig Economy)

       ขอยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีปัญหาขาดคนทำงานแต่เข็มแข็งในเรื่องการพัฒนากำลังคนที่มีอยู่น้อยนิดประเทศนี้ไม่มีระบบค่าจ้างขั้นต่ำแต่มีระบบไตรภาคีที่ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการกำหนดค่าจ้างของประเทศที่เรียกว่า National Wage Council ใช้ควบคู่กับการบริหาร Living Wage ที่อิงองค์ประกอบตัวแปรรายเดือนและรายปี (Monthly and Annual Variation Components)ในการปรับค่าจ้างรายได้แต่โดยหลักแล้วการขึ้นค่าจ้างขึ้นกับความสามารถขององค์กรในการทำกำไรและผลงานของลูกจ้างแต่ละคน (Individual Worker Performance)                              

      การประเมินผลงานของลูกจ้างแต่ละคนเป็นองค์ประกอบการปรับค่าจ้างจึงสะท้อนความสามารถและการอุทิศตนให้กับงานหรือองค์กรได้ใกล้เคียงที่สุดซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการของระบบนี้จะต้องมีการฝึกอบรมเสริมทักษะคนทำงานตลอดเวลาโดยเฉพาะคนซึ่งทำงานในตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจ่ายค่าจ้างที่สูงขึ้นจึงไม่ใช้เป็นเรื่องที่น่าปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงในเมื่อลูกจ้างแต่ละคนมีความสามารถเพียงพอที่จะทำกำไรให้กับองค์กรได้ประเทศไทยปัจจุบันไม่อาจแข่งขันกับประเทศCLMVเพื่อนบ้านได้อีกหากเทียบกับประเภทอุตสาหกรรมเดียวกันในเรื่องค่าจ้างคตอบแทนยิ่งระยะทางและเวลามิได้เป็นอุปสรรคต่อไปของโลกไร้พรมแดนการย้ายฐานการผลิตจึงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ไทยซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานหันมาพัฒนากำลังคนที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพมากกว่านี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนทำงานมีมากด้วยฝีมือทักษะประสบการณ์การได้มาซึ่ง Living Wage เป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกิน ซึ่งเวลานั้นหากมาถึงเมื่อไหร่ ค่าจ้างขั้นต่ำก็ไม่มีประโยชน์ต่อเขาอีกต่อไป

      จึงน่าจะถึงเวลาที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐน่าจะตื่นและเห็นแสงสว่างเสียที ยิ่งต่อไปหากจะศึกษาดูงานไม่ต้องไปไกลถึงยุโรป ซึ่งกลับมาแล้วไม่ได้อะไรเลยหันมาดูเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ก็เพียงพอแล้ว

 

30 มกราคม 2561...

 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

 

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

uj
637

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
S 907
1008

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ?…
704522 728x410
1162

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

AU1
สิงหาคม 22, 2562 224

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 20-21 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
S 11
สิงหาคม 19, 2562 277

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15-16 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้อบรม 54 คน
n4
สิงหาคม 06, 2562 480

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 273

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด
T7
สิงหาคม 01, 2562 231

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมลในที่ทำงาน วันที่ 25 ก.ค. 62 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
S 3
เมษายน 05, 2562 377

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 21-22 มี.ค.62 โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จำนวนผู้อบรม 24 คน
S 1
เมษายน 05, 2562 384

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 สถานที่อบรม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom