banner footer1

unnamed

banner footer4

ทอนบน IOM

 

Free Training จัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติ เพื่อขับเคลื่อนการว่าจ้าง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานข้ามชาติภาคเอกชนให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตร 16 

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

Artboard 1
471 ecot

อบรมฟรี! ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับวิสาหกิจ SME ในยุคโควิด-19

#อบรมฟรี! ในหัวข้อ “การกลับมาทำงาน: ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย ในยุคโควิด-19” (Returning to work: MSME safety during COVID-19) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ SME…
specot
837 ecot

อบรมประกันสังคม ฟรี

#อบรมประกันสังคม ฟรี #อบรมประกันสังคม ฟรี 2 หัวข้อโครงการ ดังนี้1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 25652.…
new4 1
569 ecot

อบรมฟรี หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน

อบรมฟรี!! หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน อบรมฟรี!! มีใบประกาศนียบัตรให้!! "หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน" กำหนดฝึกอบรมภายในเดือนมีนาคม สถานที่ฝึกอบรม ณ อาคารสุขอนันต์…
News 5
479 ecot

กิจกรรมการฝึกอบรม ฟรี !! สำหรับผู้ประกอบการ SME

กิจกรรมการฝึกอบรม ฟรี !! สำหรับผู้ประกอบการ SME ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ฟรี !! สำหรับผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย เพื่อสร้างศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิด-19…
slide 1
630 ecot

ประชุม "การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานระหว่างและหลังการระบาดของ COVID-19"

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานระหว่างและหลังการระบาดของ COVID-19" เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์เกาะสีชัง ที่ผ่านมา…
new2 2
470 ecot

ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)…
slide 3
520 ecot

เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน

เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และคณะได้เข้าพบ นายบุญชอบ…
MitThai
1585 ECOT2

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เปิดตัวเว็บไซต์ MitrThai (มิตรไทย)

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เปิดตัวเว็บไซต์ MitrThai (มิตรไทย) https://mitrthai.com/ เป็นภาษากัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำด้านกฎหมาย…

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

11 03 63
ธันวาคม 29, 2563 1147

หลักสูตร พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 4

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2563
23 240961
ธันวาคม 29, 2563 1127

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร วันที่ 23-24 กันยายน 2563สถานที่อบรม บริษัท ซาซาฟู๊ด จำกัด
61163 IOM 1
ธันวาคม 28, 2563 1498

อบรมหลักสูตร IOM (แรงงานข้ามชาติ)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ความปลอดอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (แรงงานข้ามชาติ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ บริษัท…
AU1
สิงหาคม 22, 2562 1531

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 20-21 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
S 11
สิงหาคม 19, 2562 1488

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15-16 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้อบรม 54 คน
n4
สิงหาคม 06, 2562 4067

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 1949

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom