banner footer1

unnamed

banner footer4

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

S 907

คุณเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ? ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ณ  ห้องประชุมกรีนไลฟ์ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561..... 

ECOT เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมปริ๊นตั้น

560434

นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เข้าร่วมสัมมนา"สิ่งท้าทายในการพัฒนา การเข้าถึงความยุติธรรม และการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ทำงานบ้าน" ณ โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2560 ที่ผ่านมาา

20 กันยายน 2560...

ECOT เข้าร่วมอภิปราย หัวข้อ"อนาคตแรงงานไทย กับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม และนโยบายไทยแลนด์ 4.0"

sn2 230417 1

ECOT เข้าร่วมอภิปราย หัวข้อ"อนาคตแรงงานไทย กับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม..."

'สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอภิปราย หัวข้อ"อนาคตแรงงานไทยกับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม และนโยบายไทยแลนด์ 4.0"

23 เมษายน
2560 ...

ECOT ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM) จัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติ

ทอนบน IOM

 

Free Training จัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติ เพื่อขับเคลื่อนการว่าจ้าง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานข้ามชาติภาคเอกชนให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตร 16