banner footer1

unnamed

banner footer4

 • เรื่องอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา (ฉบับที่ 2) 31 October 2013 610
 • พรบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 16 มกราคม พ.ศ.2554 31 October 2013 802
 • พรบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 31 October 2013 659
 • พรบ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553 31 October 2013 2331
 • พรบ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 31 October 2013 1073
 • พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 31 October 2013 714
 • พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 31 October 2013 706
 • ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ.2554 31 October 2013 418
 • คำชี้แจง พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 31 October 2013 631
 • เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน กระทรวงแรงงาน 31 October 2013 716
 • ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 6 31 October 2013 558
 • ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ.2554 31 October 2013 774
 • ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ.2554.ฉ.2 31 October 2013 941