banner footer1

unnamed

banner footer4

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี  2565 เวลา 08.30-16.30 น.หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใบสมัครด้านล่างรูปภาพได้ค่ะ


วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ฯ ขององค์กร ต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้้ความเข้าใพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในการทำงาน กฎมหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การค้นหาอันตรายและการป้องกันและควบคุมอันตราย    จากการทำงานและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวิอนามัยทั้งระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ในสถานประกอบกิจการได้


รายละเอียดหลักสูตร

หมวด 1 : ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ ในระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
หมวด 2 : กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพในการทำงาน
หมวด 3 : การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
หมวด 4 : การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา

  • ระดับหัวหน้างาน : หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน
  • ระดับบริหาร : ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาในสายงานบริหาร


อัตราค่าสมัคร
 ราคา 1,800.- บาท/ท่าน  (ไม่รวม Vat.)


วิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ฝ่ายฝึกอบรม ติดต่อ คุณนับดาว  
มือถือ  : 094 484 5338
โทรศัพท์ : 02 385 7117 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 เอกสารแนบ

  • ใบสมัครอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน  Download >>  
  • รายละเอียดหลักสูตร ระดับหัวหน้างาน  Download >>      
  • รายละเอียดหลักสูตร ระดับบริหาร  Download >> 

 JP 2565