banner footer1

unnamed

banner footer4

อบรมทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์  จำนวนผู้เข้าอบรม 21 คน