banner footer1

unnamed

banner footer4

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ สถานที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)