banner footer1

unnamed

banner footer4

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ลีลาวดี โรงแรม เบย์ ศรีนครินทร์