banner footer1

unnamed

banner footer4

ความเป็นมา สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ecotlogo

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

Employers' Confederation of Thailand- ECOT

ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์และเพื่อให้การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้กระทำในรูปขององค์กร โดยมีผู้แทนของแต่ละฝ่าย กล่าวคือ ผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง ซึ่งมาจากองค์กรของฝ่ายตนมาร่วมเจรจา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ในปี พ.ศ. 2517-2518 ภาคธุรกิจไทยประสบปัญหาความยุ่งยากด้านแรงงานเนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องและนัดหยุด งานบ่อยครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการและเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้เริ่มก่อการในการจดทะเบียนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยผู้แทนสมาคมนายจ้างต่างๆ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

นายอบ วสุรัตน์ ประธานกรรมการสมาคมนายจ้างเวชภัณฑ์
ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการสมาคมนายจ้างเครื่องใช้ไฟฟ้า
ร.ท.วันชัย บูลกุล ประธานกรรมการสมาคมนายจ้างโรงแรมพัทยา
นายรังษี ชีวเวช ประธานกรรมการสมาคมนายจ้างเจ้าของเรือขนส่งทางน้ำ
นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ประธานกรรมการนายจ้างช่างเหมาไทย
นายสุจินต์ เบญจรงคกุล ประธานกรรมการสมาคมนายจ้างโรงแรมกรุงเทพฯ
นายวัลลภ ลิ้มปิติ ประธานกรรมการสมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีคณะกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 14 ชุด โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ดังต่อไปนี้

นายอบ           วสุรัตน์  2520 -2522
ร.ต.ท. ชาญ   มนูธรรม  2522 -2524
นายบรรเจิด    ชลวิจารณ์ 2524 -2526
นายบรรเจิด    ชลวิจารณ์  2526 -2528
นายอุดม        วิทยะสิรินันท์  2528 -2530
นายอุดม        วิทยะสิรินันท์  2530 -2532
นายจิรายุทธ์    วสุรัตน์  2532 -2534
นายจิรายุทธ์    วสุรัตน์  2534 -2536
ดร.ทิวา           ธเนศวร  2536 -2538
นายอนันตชัย   คุณานันทกุล  2538-2542
นายอนันตชัย   คุณานันทกุล  2542-2546
นายจิตร          เต็มเจริญสุข  2546 – 2550
นายอนันตชัย   คุณานันทกุล  2550-2554
นายอนันตชัย   คุณานันทกุล  2554 - 2557
นายเอกสิทธิ์    คุณานันทกุล  2557 – ปัจจุบัน

สมาชิก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. สมาชิกสามัญ (สมาคมนายจ้าง)
 2. สมาชิกสมทบ (สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน)

เนื่องจากมีข้อกฎหมายกำหนดว่า นโยบายด้านแรงงานของประเทศไทยและการออกพรบ.ด้านแรงงานทุกฉบับ เช่น การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ การคุ้มครองแรงงานและการประกันสังคม ต้องมาจากความเห็นชอบของตัวแทนไตรภาคี (สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้างและกระทรวงแรงงาน) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยจึงทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายนายจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศในการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน

ภารกิจ

 • ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง เกี่ยวกับงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการแข่งขันในธุรกิจ เช่นเดียวกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง
 • ร่วมทำงานเชิงรุกในลักษณะไตรภาคีเกี่ยวกับงานแรงงานสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล
 • สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติกับภาคีต่างประเทศ เช่น องค์การนายจ้างระหว่างประเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การนายจ้างอาเซียน องค์การนายจ้างแห่งเอเชียแปซิฟิกฯลฯ

นโยบายหลัก(Five policy Working Groups)

 1. การทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชน (CSR & Human rights)
 2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable Development)
 3. การแรงงานสัมพันธ์ (Industrial Relations)
 4. การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Migration)
 5. การจ้างงาน (Employment)

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิก

 • สภาองค์การนายจ้างแห่งอาเซียน Asean Confederation of Employers- ACE (สมาชิกก่อตั้ง)
 • สภาองค์การนายจ้างแห่งเอเชียแปซิฟิก Confederation of Asia-Pacific Employers- CAPE (สมาชิกก่อตั้ง)
 • องค์การนายจ้างระหว่างประเทศ International Organization of Employers