banner footer1

unnamed

banner footer4

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ecotlogo

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

(Employers' Confederation of Thailand)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ECOT ดำเนินงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพนายจ้างโดยมีความยินดีให้บริการบริษัทสมาชิกดังต่อไปนี้

 • ให้บริการคำปรึกษาด้านการป้องกันและแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน ฟรี
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฟรี
 • ให้ความรู้แก่สมาชิกผ่านวารสาร ECOT News ฟรี
 • จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของบริษัทสมาชิกในราคาพิเศษ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในระดับต่างๆ เป็นต้น
 • ให้บริการด้านสถานที่ฝึกอบรมสำหรับบริษัทสมาชิกในราคาพิเศษ
 • เปิดรับสมัครชิงทุนดูงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ฟรี
 • เปิดโอกาสให้บริษัทสมาชิกเข้าร่วมประชุมและสัมมนาต่างประเทศ โดยความสนับสนุนจาก International Organization of Employers (IOE), Confederation of Asia Pacific Employers (CAPE) และ Nippon-keidanren International Cooperation Center (NICC) เป็นต้น
 • มีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาในบางช่วงเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรให้ แก่สมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี (กรุณาติดตามข่าวสารการฝึกอบรมฟรีจากทางสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยซึ่ง จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

การสมัครสมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

             
ประเภทสมาชิก
รายละเอียด
อัตราค่าสมัครสมาชิก
     
 สมาชิกสามัญ (Ordinary Member)  สมาคมนายจ้าง (ตั้งแต่ 3 บริษัท ขึ้นไป) 
ในธุรกิจ ประเภทเดียวกัน (At least 3  
companies in the same business line 
formed up as Employers? Association)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Joining Fee): 
1,000 บาท

 ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (Annual Fee): 
5,000 บาท

     
 สมาชิกสมทบ (Affiliate Member)  สมาชิกประเภทบริษัทเดี่ยว 
(Individual/single company)

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Joining Fee): 
1,000 บาท

 ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (Annual Fee): 
5,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสมทบ

 • ใบสมัครสมาชิกสมทบ / Affiliate Membership Application Form
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / certified true copy of Registration Certificate
 • สำเนา ภ.พ. 20 / certified true copy of VAT Certificate
 • หนังสือแนะนำองค์กร (หากมี) / Company Profile (if any)
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / certified true copy of Certificate of Juristic Person
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / certified true copy of Company Affidavit
 • อื่นๆ / others

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสามัญ

สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร 0-2385-7177 , 0-2385-7117 โทรสาร 0-2385-8577

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชี (Direct Transfer)

ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กสิกรไทย ย่อยถนนศรีนครินทร์ ก.ม.9 739-2-15039-5 ออมทรัพย์

เช็คเงินสดหรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย (Cash or crossed cheque) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย Employers' Confederation of Thailand หากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ หรืออีเมล์ใบนำฝาก (pay-in slip) โดยระบุชื่อ บริษัทและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและชื่อผู้ประสานงาน มายัง ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

FAX 0-2385-8477 หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; หรือโทร. 0-2385-7177 , 0-2385-7117

* สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ *

download

ข่าว PR สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบการในจังหวัดที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันจำนวน 3 แห่งขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งสมาคมนายจ้าง เพื่อให้สมาชิกผู้ประกอบการที่เป็นผู้แทนสมาคมนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆของกระทรวงแรงงานและมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีแต่ละคณะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารงานด้านแรงงานของประเทศนอกจากนี้สมาชิกที่เป็นผู้แทนสมาคมนายจ้างยังสามารถใช้สิทธิในการเสนอชื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัด

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางดำเนินการจัดตั้งสมาคมฯ
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯรวมถึงแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดเอกสารแนบหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่:สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2385-7117, 0-2385-7177 โทรสาร 0-2385-8577

download เอกสารการจัดตั้งสมาคม :

 1. แนวทางดำเนินการจัดตั้งสมาคมนายจ้าง ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
 2. วิธีการ/เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง
 3. แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจ้าง (1) , (6)
  3.1 หนังสือมอบอำนาจ
  3.2 แบบคำขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง รส.(สทก. ) 1.2
  3.3 รายละเอียดผู้ขอจดทะเบียน ท้ายแบบคำขอ 1. 2
  3.4 ร่างข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง
  3.5 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ