banner footer1

unnamed

banner footer4

หลักสูตรลดความผิดพลาด เพิ่มความเป็นมือโปรในการเขียนอีเมล

ในยุคที่โลกไร้พรมแดนและเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆพัฒนามากขึ้นผู้คนเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น และปฏิเสธไม่ได้ว่าอีเมลเป็นเครื่องมือแรกๆที่เราเลือกใช้กันทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงานทุกๆองค์กร เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะติดต่อในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งการใช้งานอีเมลในยุคโลกไร้พรมแดนนี้ทำให้เราหนีไม่พ้นการใช้งานภาษาอังกฤษ ดังนั้น ภาษาอังกฤษที่เลือกใช้ในการเขียนอีเมลจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นสากล รวมถึงในการเขียนอีเมล ต้องเขียนให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ซึ่งหลักสูตรนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะและเทคนิคการเขียนให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

กำหนดการอบรม

E mail 26 NOV 62