banner footer1

unnamed

banner footer4

Tips and Tricks by KruTip  Level 2

สื่อสารกับเจ้าของภาษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหลักแกรมม่า

ที่จำเป็นเข้ามาผสมให้การสนทนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

            ผู้เข้าอบรม จะได้เรียนรู้หลักการใช้แกรมม่าขั้นสูง มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันมากขึ้น สามารถสร้างประโยคที่สลับซับซ้อนในแต่ละสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในการติดต่องานทั้งในแบบทางการ ไม่เป็นทางการ และมีความหลากหลายมากขึ้น

 

มาพัฒนาศักยภาพกับเรานะคะ

 กำหนดการอบรม

Brochure Level 2