banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ฮิต
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย12-13 ธ.ค.2562 267
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ปี 2563 685
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(พ.ย.-ธ.ค.62) 292
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 2 231
หลักสูตร HR Transformation"การปรับเปลี่ยนงาน HR 230
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 1448
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 354
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ส.ค.-ก.ย.62) 360
แผนอบรมหลักสูตรผู้รับเหมาเทสโก้โลตัสประจำเดือน ต.ค. 1088
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย20-21พ.ย.2562 489
พัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมล 230
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(มิ.ย.-ส.ค.62) 446
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ 20 มิ.ย.62 337
หลักสูตร ผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 332
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0 (22-มิ-ย-62) 516
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(พ.ค-มิ.ย.62) 718
อบรมหลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย23-24 พ.ค.62 456
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 4 974
Tips and Tricks by KruTip Level 2 412
Tips and Tricks by KruTip Level 1 405