banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ฮิต
หลักสูตร HR Transformation"การปรับเปลี่ยนงาน HR 56
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 62
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 161
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ส.ค.-ก.ย.62) 214
แผนอบรมหลักสูตรผู้รับเหมาเทสโก้โลตัสประจำเดือน ต.ค. 340
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย20-21พ.ย.2562 191
พัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมล 92
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(มิ.ย.-ส.ค.62) 250
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ 20 มิ.ย.62 215
หลักสูตร ผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 151
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0 (22-มิ-ย-62) 270
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(พ.ค-มิ.ย.62) 432
อบรมหลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย23-24 พ.ค.62 304
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 4 605
Tips and Tricks by KruTip Level 2 249
Tips and Tricks by KruTip Level 1 230
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(มี.ค-เม.ษ 62) 486
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 317
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เดือนมกราคม 2562 412
แผนการอบรม Public Training 2562 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 833