banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ฮิต
หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM) 54
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 8 82
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ค.-พ.ย.64 46
อบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ประจำปี 2564 94
อบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ม.ค.-มี.ค.2564) 64
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (HR) 64
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 8 ปี 2564 76
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2564 151
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 7 168
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(พ.ย.-ธ.ค.63) 173
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ปี 2564 178
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ธันวาคม 63 132
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 152
ตารางการอบรม Tesco safety Passport Training 2020 (Public) ต.ค.-ธ.ค.63 434
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ก.ย.-ต.ค. 63) 204
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ วันที่ 5-7 พ.ย.63 270
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน กันยายน 63 140
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 136
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 6 192
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ต.ค.2563 287