ecot3

banner footer1

banner topb

banner topb

banner footer4

กิจกรรมและข่าวสาร (NEW & E-VENT)

n12s

คุณ ปรานต์ สยามวาลา การแถลงข่าว "เตือน! รร. 9,000 แห่งเสี่ยง/ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว"

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 การแถลงข่าว "คุณปรานต์ สยามวาลา”  กรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ "เตือน! รร. 9,000 แห่งเสี่ยง/ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว" ...

n11s

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 การแถลงข่าว "ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5"โดย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน คุณกรีฑา ...

n10 1s

ประชุมคณะทำงานครั้งที่หนึ่ง ต่อต้านรูปแบบการทำงาน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 การประชุมคณะทำงานครั้งที่หนึ่ง ต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมง ...

n9 1s

สัมนาในหัวข้อเรื่องการตลาดยุคดิจิตอล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านสมาชิกและผู้ประกอบการทุกๆท่าน ...

หลักสูตรการอบรม (TRAINING)

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ...

    เชิญอมรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คปอ. รายละเอียดหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ ในระดับหัวหน้างาน เรื่องกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพในการทำงาน ...  read more >>

หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา tesco lotus ...

    เชิญอมรมหลักสูตรความปลอดภัยกับผู้รับเหมา TESCO LOTUS หลักสูตรการทำงานกับไฟฟ้า หลักสูตรการทำงานที่สูงและนั่งร้าน ลิฟต์กระเช้า และหลักสูตร General เกี่ยวกับนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย คู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้าง ... read more >>

banner topb  banner topb  banner topb

ผลงาน หลักสูตรการอบรม (TRAINING)

tr23 06 

    หลักสูตร จป.หัวหน้างาน ซิกเซ้นส์

     หลักสูตร จป.หัวหน้างาน ซิกเซ้นส์ 23- 24 มิถุนายน 2559
tr21 06 

    หลักสูตรการประหยัดพลังงาน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

     หลักสูตรการประหยัดพลังงาน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 มิถุนายน 2559
banner 3
banner 4
banner 5
banner 6
banner 6