banner footer4

unnamed

banner footer1

 

PUBLIC TRAINING ความปลอดภัยตามกฎกระทรวงฯ ปี 2565 ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม

จากกฎกระทรวง พ.ศ. 2565 ที่มีการประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 สาระสำคัญกำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการจำเป็นต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ เพื่อให้นายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการงานทำงานโดยหน้าที่เฉพาะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับใหม่ รู้ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับใหม่ พร้อมทั้งสถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าข่ายนายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง ได้แก่ จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโดยหน้าที่เฉพาะ รวมถึงการแต่งตั้ง การแจ้งออกของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯลฯ

 

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพิ่มเติม ดังนี้

 1. จป.วิชาชีพ จัดให้มีความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้ง 

ตามหน้าที่ ข้อ 12 ของ จป.วิชาชีพ ดังนั้น จป.วิชาชีพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและหลักสูตรนี้เพื่อท่านจะได้ไปปรับใช้ และอบรมให้แก่ลูกจ้างในองค์กรของท่าน

 1. จป.หัวหน้างาน มีหน้าที่เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ คือการทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (จัดทำคู่มือความปลอดภัยในแผนกหรือฝ่ายที่ตัวเองสังกัดอยู่) 

ตามหน้าที่ข้อที่ 3 ของ จป.หัวหน้างาน โดยจัดทำร่วมกับ จป.เทคนิค , จป.เทคนิค ขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง 

และมีการทบทวนอย่างน้อยทุก 6 เดือน

 1. จป. โดยหน้าที่เฉพาะ (จป.เทคนิค , จป.เทคนิค ขั้นสูง , จป.วิชาชีพ) ต้องได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าปีละ 12 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงฯ ข้อที่ 23

 

ซึ่งบริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด มีแผนการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆที่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดในมีนาคม-มิถุนายน 2566

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • นายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง
 • จป.วิชาชีพ,จป.เทคนิค,จป.เทคนิคขั้นสูง
 • ฝ่ายฝึกอบรม
 • เจ้าหน้าที่และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ผู้สนใจทุกท่าน

วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

แผนฝึกอบรม

 2566 Page 1

2566 Page 2

2566 Page 3

2566 Page 4

 

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์

☎️ : คุณนับดาว (สา) , คุณนัทธิยา (มีน)
โทรศัพท์ :094-484-5338 , 02-385-7117
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ใบสมัครอบรมอบรม : Download >>   

ใบสมัครอบรมออนไลน์

 1. หลักสูตรคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiyo729NoV4cxvZUBwO154-_B1Jn7zIMecWVjid8zGJqH5kA/viewform
 2. หลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5GplH8G5tTleuIAfjrDJhuZ1gpBbV6A0Tp9CUDZxvSEPVGg/viewform
 3. การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqgoH32XJqYmIH0p_EV4jWlKw-NWfuJc8VK9Xh_X4vgUfc0Q/viewform
 4. การยศาสตร์ในการทำงานและการแก้ไขป้องกัน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRBUbuYgA9R1Nk08clH2NWsfM4AcYW148Cx7xcmXoVbqJwcQ/viewform

 

 

 

 

Labour related law

 • Employers are forewarned not to employ children

  Employers are forewarned not to employ children  The Department of Labour Protection and Welfare, Mr. Sumet Mahosot stated that the Labour Protection Act 2541 prohibits hiring a child under 18 years of age working in dangerous jobs and in prohibited places like running a slaughterhouse. 17 January 2017 ....
 • Japanese SMEs head to Thailand under joint initiative

  Japanese SMEs head to Thailand under joint initiative More than 700 Japanese companies under a Thailand-Japan joint effort to promote small and medium-sized enterprises (SMEs) have started real investment in Thailand this year, says Nangnoi Wetayapong 17 January 2017 ....
 • Increase In Minimum Wage in Thailand Effective This Year

  Increase In Minimum Wage in Thailand Effective This Year  The Department of labour Protection and Welfare, Ministry of Labour and Employers stated that the minimum wage to the employee under the new rates has been implemented since the start of this year, January 1 2017. January 1 2017 ....
 • Retirees set to receive 10-month compensation

  Retirees set to receive 10-month compensation   The cabinet approved an amendment to the Labour Protection Act which employers requires to provide compensation to retiring workers extend minimum wages to cover more workers. January 2017 ....

TRAINING PROGRAMMES

tr23 06 

    Safety Officer (Supervisor)

     Safety Officer (Supervisor) SIX SENSE YAO NOI ,June 23-24, 2016
tr21 06 

    Energy Saving Training COURSE

     Energy Saving Training Course CH.Karnchang PCL.,June 21, 2016

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom