banner footer1

unnamed

banner footer4

Display #
Title Hits
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 47
ตารางการอบรม Tesco safety Passport Training 2020 (Public) ต.ค.-ธ.ค.63 97
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ก.ย.-ต.ค. 63) 131
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ วันที่ 5-7 พ.ย.63 168
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน กันยายน 63 83
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 85
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 6 133
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ต.ค.2563 207
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ส.ค-ก.ย 63) 233
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ วันที่ 20-22 ส.ค.63 278
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 6 167
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (HR) รุ่นที่ 4 166
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ก.ค-ส.ค63) (2) 256
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (HR) รุ่นที่ 3 144
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ก.ค.2563 205
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน มิ.ย.-ส.ค.63 197
FREE IN-HOUSE TRAINING (แบบ ONLINE TRAINING) 210
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย 1-2 มิ.ย.63 193
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 5 292
online Training เพิ่มความรู้รับมือ Covid-19 169